Nejbližší akce

29.08.2020

Pohár Jiřího Merty 2020

12.09.2020

Minimaketářské nebe v Trnávce 2020

18.09.2020

Hluk 2020

Národní pravidla kategorie M-min - volné makety na gumový pohon (dle Sportovního řádu SMČR)

 1. Definice makety
  Maketa je zmenšeninou letadla těžšího vzduchu, které neslo člověka. Model je poháněn jedním nebo více gumovými svazky. Měřítko zmenšení je 1:20 s tolerancí +-10% (pro zahraniční účastníky lze připustit i jiné měřítko zmenšení)
  Poznámka: Pro označení skutečného letadla podle něhož je model postaven, je dále používán termín "předloha".
 2. Dokumentace
  Minimální požadovaná dokumentace je:
  1. třípohledový výkres v měřítku o rozpětí nejméně 100mm
  2. jedna fotografie celé předlohy
  3. barevný výkres nebo fotografie nebo tištěný popis vybarvení a označení, pokud toto není dostatečně zřejmé z a) a b)
  Soutěžící musí předložit seznam součástí modelu, které sám nezhotovil. Soutěžící také musí podepsat prohlášení, že je stavitelem přihlášeného modelu. Prokáže-li se nepravost tohoto prohlášení může být soutěžící diskvalifikován ze soutěže.
 3. Počet modelů
  Každý soutěžící může v soutěži použít jeden nebo dva různé modely. Pro individuální hodnocení se ale použije pouze lepší výsledek dosažený těmito modely.
 4. Pomocníci
  Soutěžícímu může pomáhat při manipulaci s každým gumovým svazkem jeden pomocník.
 5. Rozhodčí a časoměřiči
  Pořadatel určí minimálně dva rozhodčí pro statické hodnocení a nejméně dva časoměřiče.
 6. Bodovací tabulky
  Do tabulek rozhodčí zapíší a zkontrolují tyto položky:
  1. jméno soutěžícího, startovní číslo, klubovou příslušnost, jméno předlohy atd.
  2. změří rozpětí a průměr vrtule
  3. udělí známky za statické hodnocení
  4. udělí bonifikaci N (%) a celkový koeficient nadhodnocení C
  5. určí letové maximum Tmax
  6. určí letový koeficient Q
 7. Statické hodnocení
  Mezi statickým hodnocením a létáním nesmí být žádná část modelu odejmuta nebo vyměněna a nic kromě gumových svazků nesmí být k modelu přidáno. Jediné vyjímky jsou:
  1. Maketová vrtule může být pro let nahrazena vrtulí jakéhokoli tvaru. Maximální průměr letové vrtule je omezen 35% rozpětí minimakety u jednoplošníku plus další 3% na každé další křídlo u víceplošných modelů. Pouze v případě, že vrtule u předlohy měla větší průměr než 35% rozpětí křídla lze použít vrtuli odpovídajícího průměru. Rozměry, tvar a barva kuželu se nesmí změnit.
  2. Pro start z ruky může být sejmuta odhazovací výzbroj.
  3. Pro start z ruky makety jejiž předloha měla zatahovací podvozek, lze podvozek vyjmout
  Známky za statické hodnocení se udělují dle následující tabulky:
  a) maketová přesnost (obrysy) 0 - 50 bodů
  b) realizmus povrchu, barvy a označení 0 - 30 bodů
  c) kvalita a přesnost makety, zpracování 0 - 20 bodů
  Nejvyšší celkové statické hodnocení S = max. 100 bodů
  Poznámka:
  Zkontrolujte všechny prvky které soutěžící nezhotovil sám a odpovídajícím způsobem upravte známku udělenou za položku c)

        Koeficient složitosti N (%)

  Položka Maximální bonifikace [%]
  a) pevná výzbroj0-15
  b) malá vzdálenost závěsů gumových svazků (méně než 35% z rozpětí) 10
  c) dolnoplošník20
  d) dvojplošník, tříplošník (za každé další křídlo) 20
  e) systém nosníků ocasních ploch20
  f) dva nebo více trupů (za každý další trup)20
  g) dva nebo více motorů (za každý další motor)20
  h) létající člun nebo plovákový letoun20
  i) tlačné vrtule (za každou další vrtuli)20
  j) VTOL, samokřídlo, kachna a pod.20
  k) více než dva listy letové vrtule (za každý další list)5
  l) odhazovací výzbroj15
  m) protiběžné vrtule (za každý pár vrtulí) 20
  n) zatahovací podvozek 20
  o) otevírací podvozek (otevírá se při přistáním) 20
  Poznámky:
  Za každý další motor se považuje vrtule, která je poháněna vlastním gumovým svazkem a musí se podílet poměrným způsobem na celkovém tahu. Pro udělení nadhodnocení za položky l), n) a o) musí model tyto položky předvést v obou startech ze země, jinak nebude tato bonifikace do hodnocení modelu započtena. Dílčí nadhodnocení v jednotlivých položkách se prostě sčítají (trojplošník nebo tři motory a pod. Ni = 40), zatímco jednotlivé položky nadhodnocení se pro účely výpočtu celkového nadhodnocení sčítají dle vzorce:
  SumaN
  kde platí:
  Nerovnost N
  Koeficient složitosti:
  Koeficient C
 8. Počet letů
  Každý soutěžící má nárok s každým soutěžícím modelem na čtyři platné lety, dva musí být předvedeny vzletem ze země (ROG), další dva vzletem z ruky (HL). Makety vodních letounů mohou použít pro start ze země odhazovací vozík, makety palubních letounů mohou použít vhodné modelové katapultovací zařízení.
 9. Počet pokusů
  Každý přihlášený model má povoleny v každém letovém kole dva pokusy. Trvání letového kola musí být oznámeno předem.
 10. Letové maximum, letový koeficient
  Maximální délka platného letu je dána vzorcem
  Tmax
  Kde:
  w...rozpětí křídla [mm] C...koeficient složitosti (viz bod 7)
  Letový koeficient je dán vzorcem:
  Q
 11. Platný let
  Pro měření času platí zásady uvedené ve Sportovním kodu Sec. 4b položky B 9.1 až B9.6 Platný let je uskutečněn je-li model vypuštěn a
  1. při prvním pokusu trvá let 10 sekund nebo déle
  2. v opačném případě je povolen druhý pokus a je zaznamenán jakýkoliv dosažený výsledek
  Měření času je ukončeno když:
  1. let je považován za skončený (Sec. 4b, B9.3)
  2. odpadne li jakákoliv část modelu s vyjímkou odhazovací výzbroje a startovacího vozíku vodních letounů. Pokud k tomu dojde při prvním pokusu může soutěžící uskutečnit druhý pokus. V tomto případě platí výsledek druhého pokusu. Postrčení modelu rukou nebo podobná akce při startu ze země s vyjímkou použití modelového katapultovacího zařízení je penalizováno odečtěním 10 sec od dosaženého času. Časoměřiči musí při každém startu ze země zaznamenat zda byly splněny podmínky k) až o) pro udělení nadhodnocení.
 12. Letový výsledek
  Celkový letový výsledek je dán součtem lepšího času při startu z ruky THL a lepšího času při startu ze země TROG násobeného letovým koeficientem Q

  L = Q * (THL + TROG) (maximálně 100 bodů)

 13. Celkový výsledek
  Je dán součtem statického S a letového hodnocení L

  B = S + L (maximálně 200 bodů)

  Pokud dojde k rovnosti bodů, určí pořadí čas delšího letu se startem z ruky vynásobený letovým koeficientem Q.
 14. Startovací deska
  Pořadatel zajistí pro soutěž startovací desku s minimálními rozměry 1,0x2,4 m. Startovací deska musí být přestavitelná s ohledem na okamžitý směr větru a nesmí být umístěna níž než 0,3 m nad vrcholky trávy.